Telenor – Helhetlig produksjonsstyring

En overgang fra etablert prosjektorganisering ved utbygging av infrastruktur til en prosessorientert produksjonsorganisasjon, har medført at Telenor kan måle og ta ut betydelige gevinster i form av effektivisering og kvalitetsforbedring. På enkeltområder er det målt en effektivisering på mer enn ti ganger opprinnelig produksjonsnivå i løpet av en periode på fem år, samtidig som leveransepresisjonen og produksjonskvaliteten har økt betydelig.

Planlegging og gjennomføring av utbyggingsoppdrag har tradisjonelt vært styrt som enkeltprosjekter,  med prosjektledere som fulgte hvert sitt prosjekt gjennom utbyggingsprosessen fra start til slutt. Utfordringer med en slik modellen er at det er krevende å få til standardisering, enhetlig måling på tvers av prosjekter, riktig utnyttelse av kompetanse og overordnet styringsmulighet.

I forbindelse med utskifting av mobilnettet i 2010-2011 ble denne tankegangen snudd på hodet med fokus på prosessen og ulike rollers bidrag inn i prosessforløpet. Et eget prosess-system ble etablert for å støtte produksjonsprosessen med utskifting av over 6000 basestasjoner. Denne tilnærmingen var svært vellykket, og prosjektet ble fullført seks måneder før opprinnelig plan. Commitment bidro med et team av prosessarkitekter som tok ansvar for design av den nye prosessen og implementering av produksjonsstyringssystemet, samt innføring av den nye prosessen i organisasjonen hos Telenor og ute hos entreprenørene.

Telenor ønsket å trekke denne type tilnærming og arbeidsmetodikk videre inn i alle utbyggingsprosesser, som for eksempel bygging av nye basestasjoner, oppgradering til nye teknologier (4G og 5G), fremføring av fiberkabel, oppgradering i transportnett og IP kjernenett. Dette har vært en omfattende omlegging, som har blitt gjennomført over en lengre tidsperiode. Arbeidet har dels blitt utført gjennom større prosjekter, men i stor grad også som kontinuerlig forbedringstiltak basert på en smidig organisering. Commitment har bidratt med et fast team med prosessarkitekter gjennom hele denne perioden, både i prosjektsettinger og i styring av kontinuerlig forbedringer.

Et av de større prosjekt-tiltakene var knyttet til fremforhandling av nye entreprenøravtaler for feltarbeid innenfor samtlige kjøpsområder i Norge. Prosjektet omfattet en rekke forbedringstiltak i grensesnittet mellom partnerne, endrede kjøpsmodeller for kjøp av tjenester, samt omfattende outsourcing av tekniske planoppgaver. Ferdig fremforhandlede kontrakter ble levert innen tidsfristen og de forventede målsetninger definert i kontraktsforholdet ble oppnådd. Resultatet var en gevinstrealisering i overkant av den opprinnelige gevinstplanen. Forbedringer gjaldt innenfor en rekke områder, hvor blant annet antall ordre relatert til utbygging av infrastruktur ble redusert med hele 40% ved overgang til ny kjøpsmodell for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter.

Ved en prosesstilnærming har Telenor hatt store fordeler av spissing av kompetanseprofilen for de ulike rollene i prosessen med de fordeler det har for opplæring, skalerbarhet og økt kompetansenivå i utførelsen av enkeltoppgaver. Det ble mindre behov for generalister med litt kompetanse på alt gjennom hele verdikjeden, produksjonen er mindre sårbar ved fravær på enkeltpersoner og det er mulig å styre den samlede produksjonen proaktivt basert på målbare parametere.

Gjennom hele denne perioden har Telenor hatt en avtale med Commitment med ansvar for prosessutvikling og videreutvikling av utbyggingsprosessene. Utviklingen av støttesystemet for produksjonsstyring har vært og er fortsatt en kritisk suksessfaktor for Telenors gode resultater.