Prosess

Tydelig verdiskapning

Fokus på prosessledelse i en organisasjon er med på å skape strategiske fordeler. Dokumenterte effekter fra våre kunder viser at fokus på ende-til-ende prosesser implementert i en helhetlig porteføljestyring gir bedre oversikt og kontroll. I tillegg oppnår organisasjonen økt produksjonsevne, mer effektive prosesser og større grad av automatisering – som resulterer i reduserte kostnader og forbedret kvalitet i hele verdikjeden.   

Det understøtter våre kunders ønske og behov for å være mer relevante, kostnadseffektive og holde tritt med markedenes stadig økende krav – og dermed styrker posisjonen mot konkurrenter.   

Helhetsperspektiv

I mange organisasjoner involverer kjerneprosessene flere organisasjonsenheter og fagdisipliner, med en variasjon av roller og støttesystemer. Organisasjonsstrukturene kan ha ulike målsetninger som medfører optimalisering internt i siloene, men hvor det oppstår flaskehalser med negativ påvirkning på ende-til-ende prosessene. Resultatet er fragmenterte prosesser som ingen har oversikt over, som i tillegg ofte understøttes av mangelfull- eller systemsentrisk systemstøtte. Systemene er gjerne implementert av større leverandører uten at forretning eller kundebehovene har vært førende i beslutningen. Prosessene er gjerne tegnet for å ivareta compliance, men er utdaterte eller stemmer ikke med virkeligheten.  

Suboptimaliserte løsninger begrenser organisasjonens effektivitet og utfallet er manglende oversikt, det blir umulig å måle og skalere. I tillegg vil kostnader vokse ved ineffektive systemer, samtidig som det blir vanskeligere å foreta endringer. Organisasjonen trekker dermed ikke i retning av hva de egentlige målene til selskapet er.  

Prosessimplementering 

Gjennomgående helhetsforståelse på tvers av organisasjonen og systemløsninger står sentralt i vår tilnærming til prosessledelse. Vi vektlegger en grundig kartlegging av eksisterende prosesser, basert på nødvendig informasjonsbehov og hvilke roller som bør håndtere de forskjellige oppgavene.  

Sentralt i arbeidet er identifisering og kartlegging av kjerneprosessene hvor vi sammen med kunden definerer måleparametere basert på organisasjonens overordnede visjon. Dette utgjør en baseline for selskapets KPIer. Ved å implementere prosessene i et porteføljesystem får våre kunder mulighet til å drive kontinuerlige forbedringer og måle endrings-effekten på ende-til-ende prosessene. 

Dette vil gi målbare standardiserte prosesser, tydelige roller, øke skalerbarheten og øke omstillingsevnen.  

Lang erfaring

Commitment har konsulenter med lang erfaring innen prosessledelse fra både privat og offentlig sektor. Gjennom vårt arbeid er vi blitt et naturlig valg for store organisasjoner med behov for ekspertise innen industrialisering og digitalisering av forretningsprosesser. Sammen med våre kunder etablerer vi et solid rammeverk, som danner grunnlaget for knytningen mellom forretningsprosesser og IT-systemer.  

Arkitektur Prosjekt Prosess

Etablere prosessrammeverk

 • Metodikk for å identifisere kjerneprosesser, fokusområder og prioritering 
 • Overordnede prinsipper som sikrer konsistent føring for prosessarbeidet 
 • Standardisering og harmonisering av prosesser gir enhetlig grunnlag for digitalisering, automatisering, skalering og porteføljestyring 
 • Tydelig ende-til-ende prosessmåling opp mot virksomhetens mål og strategi  
 • Verktøy og maler for å strukturere kartlegging og optimalisering av prosesser 
 • Kartlegging og etablering av tydelig definerte roller, rutiner og informasjonsbehov, sikrer organisering for optimal prosessimplementering 

Prosessanalyse

 • Helhetsperspektiv som kombinerer prosess og virksomhetsarkitektur 
 • Prosesskartlegging av nå situasjon  
 • Prosesskartlegging som understøtter virksomhetens målbilde 
 • Workshop for å avdekke prioriterte painpoints 
 • Identifisering av forbedringstiltak med prioriterte planforslag

Realisere prosessforbedringstiltak

 • Sikre optimalt samspill mellom forretningsprosesser og IT  
 • Prosjekt- og endringsledelse  
 • Bindeledd mellom forretning og IT  
 • Oppfølging og implementering  
 • Løpende måling og analyse av forbedringstiltak

Kontinuerlig prosessforbedring

 • Etablere et agilt rammeverk for forretningstiltak
 • Rådgivning for prosessledelse
 • Styringsmodell for iterative forbedringstiltak
 • Smidige metoder for prosessforbedring
 • Metodikk for effektiv og balansert prioritering av tiltak
 • Innføring og endringshåndtering ved iterative forbedringer

Digitalisering

 • Skape oversikt og kontroll i manuelle prosesser med implementering av oppgaveflyt 
 • Porteføljeoversikt og -styring som gir kontroll ende-til-ende 
 • Automatisering av oppgaver for å frigjøre ressurser 
 • Selvbetjening for interne og eksterne kunder 
 • Bedre tilgang på informasjon som effektiviserer aktiviteter og øker kvalitet i alle ledd