Industrialisering og digitalisering av forretningsprosesser

I en globalisert, høyteknologisk og akselererende verden er vi som deltakere i norsk næringsliv, samfunn og offentlig virksomhet avhengige av gode og effektive prosesser. Prosessene må implementeres og reflekteres av IT-systemer som er robuste, effektive og tilpasningsdyktige.

Forretningsprosesser binder sammen mennesker, kunnskap, teknologi, produkter og tjenester til en samlet kundeopplevelse. Gode prosesser sikrer høy effektivitet i organisasjonen, gir mulighet for å skalere produksjonen og gjør det enkelt å gjennomføre endringer.

Problemer materialiserer seg ofte når en virksomhet gror inn i et mønster for systembruk, der vaner oppstår. Kostnadene for ineffektive systemer vokser, samtidig som det blir vanskeligere å foreta endringer. Kapasiteten til effektivisering og standardisering er ofte ikke tilstede, og problemet vokser over tid. Mangel på standardiserte prosesser kan resultere i høye friksjonskostnader i grensesnittet mellom organisasjonsenhetene.

Industrialisering og digitalisering – Et rammeverk

Commitment hjelper bedrifter og offentlige etater med etablering og integrering av et slikt overordnet rammeverk. Med gjennomgående kartlegging av virksomhetens eksisterende prosesser jobber vi oss frem til et bilde av struktur, formål og funksjon i nåværende forretningsprosesser. Hvor godt fungerer de ulike leddene, og hva bør omstruktureres, erstattes, kuttes eller forenkles?

Standardisering og harmonisering av prosessene legger grunnlaget for digitalisering, og tillater en å ta ut entydige rapporter som kan gi et reelt innsyn i produksjon og leveranse på KPIer. Det utgjør en viktig fordel ovenfor å lage manuelle rapporter med forbehold om avvik, som bunner i manglende kontroll på arbeidsprosessen. Vi jobber for effektiv måling av KPIer, effektiv analyse av verdiskapning og leveransepresisjon, og aggregering for overordnet kontroll på tvers av avdelinger.

Dette grunnlaget blir utgangspunktet for automatisering av prosessene, i form av mapping mellom prosesser og IKT-systemer. Tydelig innsyn og strategi på tvers av organisasjonens enheter gjør det enklere å opprettholde kontroll, oppgaveflyt og datakvalitet. Fra ende til ende, helt frem til tjenestene og produktene som skaper verdi for kundene, jobber vi for å sikre at prosess, rutiner, roller og IT samspiller.

Kontinuerlig prosessoptimalisering oppnås gjennom å etablere et agilt rammeverk for prosessforbedringer basert på prioritering, løpende analyse av prosessene, og implementering av prosessforbedringstiltak.

Commitment har gjennomført omfattende standardisering og digitalisering av leveranseprosesser og utbyggingsprosesser innenfor telekommunikasjon og automatisk strømmåleravlesning. Dette har vært store prosessløft hvor vi har balansert kundefokus, prosesseffektivitet og kvalitet. Vi har hatt ansvar for:

  • Prosjektledelse
  • Prosessdesign og detaljerte prosessbeskrivelser
  • Spesifikasjon, oppfølging og innføring av nye digitale løsninger
  • Kontinuerlig forbedring gjennom måling og agil iverksetting av forbedringstiltak

Våre viktigste referanser på dette området de siste årene er Telenor og Hafslund Nett.