AMS utrulling for Hafslund nett

Bakgrunn for samarbeid

Commitment har bistått Hafslund Nett med etablering av prosesser, rutiner og verdikjede for installasjon av AMS målere og tilhørende infrastrukturkomponenter, samt organisering og gjennomføring av utrullingen.

Utfordring

Hafslund Nett har som ledd i AMS-prosjektet anskaffet, skiftet ut og installert ca. 700 000 AMS målere med tilhørende kommunikasjonsløsning innenfor sitt konsesjonsområde.

Hva ble gjort i prosjektet?

Commitment har bistått med sentrale roller i AMS Utrulling, herunder prosjektleder utrulling og prosjektleder forberedelse og forbedring. Basert på erfaring fra store tilsvarende utrullingsprosjekter i telekom ble det etablert en overordnet løsningsdesign for utrullingen, tidslinje og aktiviteter for planlegging og gjennomføring pr. etappe.

Prosjektleder utrulling var ansvarlig for oppfølging og styring av installasjonsarbeidet, herunder organisering, planlegging, ressursstyring, logistikk og leverandøroppfølging.

Prosjektet innebar målerbytte i flere hundretusener privathjem samt næringsbygg. For å sikre at entreprenørene kunne operere effektivt og med høy leveransepresisjon var det essensielt å levere riktig data med høy kvalitet. I rollen som leder for forberedelse og forbedring har Commitment vært ansvarlig for å sikre datakvalitet på måler-, kunde- og anleggsdata samt tilganger til de respektive målepunkter. For å ikke forringe effektivitet i utrullingen ble avvikshåndtering og kontinuerlig forbedringsarbeid utført i parallell. Ved effektiv bruk av risikostyring og analyse av KPI-rapporter hadde prosjektet evnen til å optimalisere informasjonsflyt og prosesser uten stopp i utrullingen.

Det viktigste vi bidro med

Sentralt for en vellykket utrulling har vært:

 • Endring fra en planleggingsorganisasjon med fokus på å utvikle en IT-plattform til en effektiv utrullingsorganisasjon fokusert på fullskala utrulling.
 • Ende-til-ende prosessfokus for effektiv flyt gjennom hele verdikjeden.
  • Basis for å få til dette er standardisering av prosesser, både organisatorisk og IT støttesystemer. Hver rolle i prosessen skal vite hva han skal gjøre i hvilken rekkefølge og hvordan han skal gjøre det i hvilke systemer.
 • Et skille mellom hovedutrulling og kontinuerlig forbedring; Produksjon gikk mer eller mindre uforstyrret samtidig som vi jobbet med kontinuerlige forbedringer som ble fortløpende implementert.
 • KPI rapporter ble etablert for å identifisere flaskehalser og utfordringer (e.g. bomturer, kostnadsdrivere) i utrullingen, dette ble brukt som grunnlaget for å gjennomføre prosessforbedringene herunder optimalisering av prosesser gjennom endringer av IT-støttesystemer.Hafslund Nett fullførte AMS-utrullingen tidligere og rimeligere enn mandatet og andre nettselskaper.

A.   En effektiv produksjonskjede krever:

 • Aggregerte nivåer i planlegging og oppfølging (porteføljer, batcher, etapper og lignende nivåer)
 • Oppbygging av riktig type governance struktur (mot entreprenør)
 • Organisering og roller i produksjonskjeden
 • Tilpasning gjennom piloter og gradvis oppskalering av organisasjon og produksjon

B.    Produksjonsstyring av entreprenøroppdragene krever:

 • Forståelse for teknologien
 • Forståelse for verdikjeden
 • Forståelse for mekanismer som driver ulike aktører i verdikjeden
 • God og strukturert avvikshåndtering
 • Sentrale konsepter for avvikshåndtering slik at avvik ikke går på bekostning av volumproduksjonen
 • Fokus på kvalitet i alle ledd i verdikjeden

Fokus på løpende statusoppfølging og kontinuerlig styring basert på faktisk status