Commitment har bistått Posten og Bring med telekomanskaffelse og -utrulling

Posten og Bring har vært igjennom en forhandlings- og oppgraderingsprosess knyttet til sin telekomavtale. Commitment har sammen med kundens ressurser jobbet målrettet for å levere et godt og vellykket prosjekt. Prosjektet leverte i henhold til plan og gjennomførte migrering av 1640 datalinjer, 200 telefoniløsninger og 20.000 mobilabonnement fordelt over Norge, Sverige, Danmark og Finland, i tillegg til sanering av 30.000 fastnummer i Norge. Oppgaven har blitt løst gjennom aktiv prosjektledelse og godt samspill mellom alle involverte parter.

Grunnet utgående avtale med eksisterende leverandør var Posten og Bring forpliktet til å legge ut ny avtale på anbud. I tillegg var det et ønske om å løfte telekom leveransen til mer smidige og moderne løsninger. Det var naturlig at dette sammenfalt med konkurranseutsetting. Tidligere leveranse var i hovedsak landbasert, mens kunden ønsket å ha en mer Nordisk leveransemodell.

Prosjektet ble utført gjennom to definerte faser: anskaffelse med påfølgende utrulling. Gjennom kvalitetsheving av forespørsel og evaluering i anskaffelsesfasen, samt prosjektledelse i utrullingsfasen, ble kunnskap bygget opp i første fase overført til kunden. Dette var til stor nytte for begge parter. Valg av governance modell og en styringsgruppe både internt- og felles med leverandør har vært viktige suksessfaktorer. Det samme gjelder tilgang til kompetente ressurser fra både kunde og leverandør. Deler av prosjektet foregikk under full Corona nedstengning, men til tross for dette fulgte prosjektet tidsplanen og gjennomførte alle leveranser med høy kvalitet.

Commitment sitt bidrag gjennom de to fasene har vært følgende:

Fase 1:

  • Subject Matter Expert oppdrag.
  • Betydelige bidrag til spesifikasjonsarbeidet gjennom kvalitative og kvantitative innspill til kravstillelsen. Bidrag til evaluering både prosessuelt og kvalitativt. Bidrag til leverandørevaluering og dialog.

Fase 2:

  • Prosjektlederansvar for implementering av valgt leverandør og integrering av denne i Posten/Brings IT miljø.
  • Faglig tyngde og erfaring sikret måloppnåelse og fremdrift både hos leverandør og kunde. Commitment har gjennom sin internasjonale erfaring og bransjekunnskap i stor grad bidratt til å sikre gode leveranser på tvers av alle land.

Commitment har den integritet, kompetanse og faglige tyngde som skal til for å levere krevende og komplekse prosjekter, med stor gjennomslagskraft både hos kunde og leverandør. Commitment sin oppgave har vært å sikre gode samarbeidsrelasjoner og tilstrekkelig med relevante ressurser fra alle bidragsytere.

Knut Oppegård
Senior prosjektleder

Lurer du på hvordan dette kunne passet for deg?

Spør oss!

    Ved å huke av nedenfor, gir du tillatelse til at Commitment kan lagre og behandle personopplysningene som ble sendt ovenfor for å gi forespurt innhold og relevant markedskommunikasjon. For mer informasjon, vennligst les personvernreglene våre.

    Jeg godtar å motta annen kommunikasjon fra Commitment