Oppdatering av datalinjer – kjede innen dagligvare og logistikk

Bakgrunn for samarbeid

Kunden i dette prosjektet har virksomheter over hele Norge, og er en av landets største kjeder innen dagligvare og logistikk. Commitment ble involvert for å bistå i oppdatering av datalinjer til alle kjedens utsalg og lokasjoner over hele Norge.

Som en del av analysen anbefalte Commitment å utvide omfanget av prosjektet til å gjelde hele telekomområdet. Argumentet for dette var blant annet mulighetene for en forbedret kommersiell avtale, et generelt behov for oppdatering av gjeldende avtaleverk i lys av teknologiutviklingen, og ikke minst den tidligere nedleggelsen av fastnettet på telefoni. Dette rådet ble tatt til følge, og omfanget på prosjektet er på omkring 100 MNOK per år.

Utfordring

Den eksisterende leverandøren på datalinjer har begrenset kapasitet til å støtte kunden over hele landet og benytter mange underleverandører. Det benyttes delvis teknologi som gir langt lavere båndbredde enn ønskelig. Dette vil spesielt være tilfellet ettersom kunden er i ferd med rulle ut SD-WAN basert LAN til alle lokasjoner. Telenors planlagte nedlegging av kobbernettet med tilhørende utfasing av PSTN, ISDN og xDSL baserte løsninger bidrar også til utfordringen.

Hva ble gjort i prosjektet?

Etter gjennomført forprosjekt med påfølgende aksept for den foreslåtte løsningen har Commitment drevet et kommersielt oppkjøpsprosjekt i samarbeid med konsernets innkjøpsavdeling. Kort oppsummert:

 • Markedsundersøkelse for å etablere oversikt over aktuelle leverandører og vurderinger av disse
 • Innledende møter med potensielle leverandører med kartlegging av muligheter og begrensninger
 • Utarbeidelse av RFP dokumentasjon og utsendelse av forespørsel, herunder spesifikasjoner for alle lokasjoner og volumer for tjenestekjøp
 • Gjennomføring av RFP med leverandørvalg
  • Shortlisting av egnede leverandører
  • Forhandlinger med utvalgte leverandører
  • Avklaring av kommersielle betingelser og utarbeidelse av kontrakt
  • Endelig anbefaling om valg av leverandør

Når leverandørvalg og signering av kontrakt var gjennomført, ble kontrakten forlenget til også å omfatte første fase av utrullingen. Kunden har i denne fasen rekruttert fast bemanning som skal drive tjenesteområdet videre. Commitment vil som en del av sin tjeneste følge kunden videre gjennom deltagelse på årlige revisjonsmøter knyttet til avtaleverket.

Det viktigste vi bidro med

Commitment har unik kompetanse innen telekom og det norske telekommarkedet. Dette gjør oss meget godt posisjonert for å hjelpe kunder med telekomkontrakter av en viss størrelse og kompleksitet til å modernisere sin tjeneste-portefølje og til å gjennomgå de kommersielle betingelsene. Kunden reduserte i dette tilfellet sin årlige telekomkostnad med ca. 25%. Samtidig er tilgjengelig båndbredde i datanettet økt med mellom 10 – 25 ganger.

Sentralt for en vellykket utrulling har vært

God kundeforståelse, og lang ledelses- og prosjektledererfaring har vært sentralt. Commitments prosjektleder har i dette prosjektet jobbet dels som prosjektleder i klassisk forstand, men har også arbeidet meget tett og integrert med hele kundens linjeorganisasjon.

Commitments lange erfaring med telekom, regulatoriske forhold og telekomaktørene i Norge har hatt stor betydning for prosjektets suksess og for kundens verdi av prosjektet. Dette gjelder både besparelser, men også—ikke minst like viktig—effektivitetsgevinster i form av mer tidsmessige og tilpassede tjenester.

Viktige elementer i vårt verdibidrag:

 • Evne til å forstå og omsette kundens utfordring i funksjonelle krav
 • Forståelse for teknologien
 • Forståelse for verdikjeden
 • Forståelse for markedsaktørene og deres sterke og svake sider
 • Forståelse for mekanismer som driver ulike aktører i verdikjeden
 • God og strukturert prosjektledelse og avvikshåndtering
 • Fokus på kvalitet i alle ledd i verdikjeden
 • Fokus på løpende statusoppfølging og kontinuerlig styring basert på faktisk status
 • Forståelse og respekt for kundens organisasjon og ledelse slik at prosjektet ikke båndlegger mer ressurser enn nødvendig for å realisere sine mål

Referanser

Kunden er villig til å delta i referansemøter med aktuelle interessenter etter nærmere avtale.