Brukerstyrte applikasjoner og prosesser

Et av de viktigste historiske utviklingstrekkene innenfor IT er at applikasjoner blir stadig mer brukerorienterte og mindre teknologiorientert. De siste årene har det kommet stadig flere løsninger som brukerne selv tilpasser og videreutvikler uten at programkoden må endres, innenfor arbeidsflyt og prosessledelse, regelstyrt saksbehandling, konfigurerbar visualisering og analyse av store data, og sammenkobling av apper og tjenester for web og mobil.  

For å kunne utnytte det fulle potensialet til å skape applikasjoner som direkte styres av forretningssidens behov, må vi løse tre viktige utfordringer: 

  • Brukerorientering, slik at de som sitter på forretningskunnskapen selv er i stand til å tilpasse, knytte sammen og videreutvikle løsningene, 
  • Fleksibilitet, slik at løsningene kan tilpasses en større variasjon av brukssituasjoner og hyppigere endringer av forretningens arbeidsmåter, 
  • Skalerbarhet og håndtering av økende kompleksitet når løsningene skal styre forretningskritiske avhengigheter på tvers av prosesser og forretningsområder. 

Commitment og partnere har utviklet en metodikk for modelldrevne applikasjoner som adresserer disse utfordringene. Metodikken kalles IRTV, etter de grunnleggende byggeklossene som spesifiserer hva det jobbes med (Information), av hvem (Roles), hvordan de gjør det (Tasks), og i hvilke omgivelser (Views for adaptive brukeropplevelser og arbeidsplasser). 

Disse fire grunnstrukturene er kjent fra mange arkitekturmetoder, under ulike navn, f.eks. POTI (Prosess, Organisasjon, Teknologi, Informasjon). Vi fokuserer på grunnleggende byggeklosser som roller, oppgaver og views, heller enn sammensatte strukturer som prosesser, organisasjoner og teknologi, fordi det forenkler modellen for brukerne. Vi trenger strukturer for å håndtere kompleksitet, men fleksibilitet innebærer muligheten til å sette ting sammen på ulike måter, og derfor er byggeklossene fundamentet. 

Våre metoder og verktøy bygger på beste praksis, med en rekke nyskapende teknikker som i liten grad er utnyttet innenfor mer teknologiorientert arkitektur: 

Informasjonsarkitektur med forbedret støtte for maler, egenskaper, relasjoner og aspekter skaper enklere og mer konkrete modeller som kan forstås og styres av forretningssiden, med større fleksibilitet og skalerbarhet enn objektorientering.  
Med applikasjoner som dynamisk tilpasses brukerens roller, kan informasjonssikkerhet, ansvarlighet og samarbeid ivaretas på en langt mer fleksibel og skalerbar måte enn i hardkodede løsninger.  
Når applikasjonslogikken styres av interaktive, hendelsesdrevne moduler som kombinerer regelstyrt automatisering og manuelle beslutninger, så kan prosessene spesifiseres med et brukerorientert språk uten komplekse regler, med langt høyere fleksibilitet enn vanlige arbeidsflytløsninger.  
Med grensesnitt og verktøy som kontinuerlig tilpasses brukerens ansvar, oppgaver og informasjonsgrunnlag, kan brukeropplevelsen forenkles og arbeidsplassene gjøres mer personlige, innenfor rammer gitt av standardiserte prosesser og regler.  

IRTV-metodikken brukes til å spesifisere alle sidene ved en applikasjonsløsning med visuelle modeller. Brukervennlighet, fleksibilitet og skalerbarhet avhenger av hvor godt de ulike delmodellene spiller sammen. Metodikken gir størst verdi når den brukes sammen med verktøy for modelldrevne løsninger, men dens styrker kan også utnyttes til å forbedre forretningsmessig styring av mer tradisjonell applikasjonsutvikling, særlig i utøvelsen av produkteierskap i smidig utvikling.  

Den modulære tilnærmingen støtter løsninger som setter sammen byggeklosser med ulike grader av konfigurerbarhet. Informasjonsmodellen skaper merverdi i fleksibel og skalerbar sammenstilling av data fra mange ulike kildesystemer. Rolle- og oppgavemodellene kan brukes til å koordinere på tvers av standardiserte og automatiserte prosesser i ulike fagsystemer, og relativt enkle view-modeller kan definere personlige arbeidsplasser som knytter sammen brukergrensesnitt fra flere kilder, med oppførsel som koordineres gjennom den hendelsesdrevne arkitekturen. Forretningsstyrte applikasjoner kan altså dra nytte av en rekke innovative teknikker som utfordrer etablerte metoder fra tradisjonell teknologidrevet applikasjonsutvikling. 

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan dette kan implementeres i din bedrift.